A?LANSTVO

TKO MOA?E POSTATI A?LAN KLUBA?

A?lanom Kluba moA?e postati svaki poslovno sposobni drA?avljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjediA?tem u Republici Hrvatskoj koji prihvaA�a statut kluba, potpiA?e pristupnicu i uplati upisninu, a zatim redovito plaA�aA� A?lanarinu. A?lanom Kluba moA?e postat i maloljetna osoba ili druga osoba bez poslovne sposobnost, ako za nju pristupnicu potpiA?e zakonski skrbnik.

 

KOJA PRAVA IMAJU A?LANOVI KLUBA?

Svaki poslovno sposobni A?lan kluba je i A?lan SkupA?tine kluba i ima pravo birati i biti biran na sjednicama SkupA?tine kluba. SkupA?tina kluba je najviA?e tijelo Kluba koje upravlja poslovima Kluba, donosi statut Kluba, bira Predsjednika i Direktora kluba te Upravni i Nadzorni odbor kluba.

 

A?lan kluba koji ne moA?e biti A?lan SkupA?tine je:

-osoba bez poslovne sposobnosti;
-aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine;
-A?lanovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti organizacije A?portskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine;
-menadA?er u sportu, odnosno posrednik za transfere igraA?a ili ugovaranje utakmica, kao niti osoba koja je to bila u posljednjih godinu dana;
-veA�inski dioniA?ar nogometnog kluba-sportskog dioniA?kog druA?tva u Republici Hrvatskoj;
-A?lan tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz Republike Hrvatske;
-osoba koja je s menadA?erom u sportu i A?lanovima pravnih osoba te A?lanovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajedniA?ki u smislu da su u krvnom srodstvu (preci i potomci), braA�a, sestre i njihovi potomci, braA?ni ili izvanbraA?ni partneri ili u odnosu posvojitelj – posvojenik;
– osoba koja je kaA?njena za kazneno djelo prouzrokovanja steA?aja, povrede obveze voA�enja poslovnih knjiga oA?teA�enja vjerovnika, pogodovanja vjerovniku, zloupotrebe u postupku prisilne nagodbe ili steA?aja, neovlaA?tenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prevare iz kaznenog zakona Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoA�nosti presude kojom je osuA�ena, s time da se to u vrijeme ne raA?una vrijeme provedeno na izdrA?avanje kazne;
– osoba protiv koje je izreA?ena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti obuhvaA�eno predmetom djelovanja Kluba;
– osoba koja je u posljednje tri godine pravomoA�no kaA?njena za kaznena djela ili prekrA?aje u A?portu i u svezi sa A?portom.

 

KOJA JOA� PRAVA IMAJU A?LANOVI KLUBA?

Svaki A?lan kluba ima pravo na A?lansku iskaznicu koja mu je ujedno i propusnica za prisustvovanje utakmicama Kluba na terenu Kluba.

A?lanovi kluba imaju i pravo koriA?tenja klupskog terena i klupskih prostorija na naA?in koji je odreA�en Statutom kluba i drugim aktima kluba.

 

KAKO SE UA?LANITI U KLUB?

UA?lanit se u klub moA?ete predajom popunjene i potpisane pristupnice u prostorijama kluba na adresi Dr. Conrada Clara 4, Mali LoA?inj (teren kluba na A?ikatu) za vrijeme odigravanja utakmica svih ekipa kluba ili putem elektroniA?ke poA?te. Osim popunjene i potpisane pristupnice potrebno je uplatiti i upisninu u iznosu 100,00 kuna na raA?un kluba, IBAN: HR8624020061100132128.

Nakon A?to uplatite upisninu i predate pristupnicu biti A�e Vam izraA�ena A?lanska iskaznica koju moA?ete podiA�i u prostorijama kluba. A?lansku iskaznicu A�e biti moguA�e podiA�i najranije 15 dana od predaje pristupnice i plaA�anja upisnine.


A?lanarina-2014-1024x403

A�POVEZNICA ZA PREUZIMANJE PRISTUPNICE